Mniejszość Niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1990/1991 roku

Planowany okres realizacji: 2020-2022

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zuba

Zespół:
prof. Krzysztof Zuba
dr Marek Mazurkiewicz
dr Michał Niebylski
mgr Katarzyna Kownacka.

O projekcie:

Celem projektu jest zbadanie oraz przedstawienie roli mniejszości niemieckiej w procesach budowy demokracji w Polsce po 1989 r. Uaktywnienie się na masową skalę mniejszości niemieckiej w Polsce (przede wszystkim na Śląsku Opolskim), zbiegło się z pierwszym okresem transformacji (względnie tranzycji). Harmonijne – zasadniczo pozbawione konfliktów – włączenie się mniejszości niemieckiej w proces budowy państwa demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz podstaw samorządności, tworzy płaszczyznę do gruntownej analizy roli mniejszości w całokształcie zachodzących ówcześnie zmian.

Zawarty w tytule projektu stosunek mniejszości niemieckiej do transformacji ustrojowej opracowywany jest w ujęciu szerokim, zasadniczą rolę odgrywają przy tym następujące, dopełniające się zagadnienia: 
 
– kształtowanie się instytucji i procedur demokratycznych w Polsce,
– powstawanie nowych wzorców zachowań i norm partycypacji,
– stosunek mniejszości niemieckiej do zmian ustrojowych; 
– czynny udział mniejszości niemieckiej w procesach demokratyzacji i konsolidacji demokracji; 
– stosunek otoczenia społeczno-politycznego do mniejszości niemieckiej w okresie transformacji. 

W wymiarze szczegółowym projekt zakłada badania w zakresie dziesięciu wyodrębnionych bloków tematycznych, które otworzą drogę do ujęcia efektów podjętych eksploracji w formie spójnej, całościowej syntezy. Zasadniczą rolę odgrywają przy tym następujące zagadnienia:
1) mniejszość narodowa jako komponent demokratycznego społeczeństwa;
2) aktorzy państwowi i społeczni wobec powstawania i rozwoju struktur MN;
3) MN wobec przemian politycznych w okresie tranzycji;
4) rola MN w transformacji ekonomicznej regionu;
5) MN w wyborach do rad gmin;
6) MN a demokracja na szczeblu lokalnym;
7) MN w wyborach do parlamentu oraz aktywność reprezentacji parlamentarnej MN;
8) MN i jej wkład w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
9) MN a proces integracji europejskiej;
10) MN i dyplomacja publiczna w kształtowaniu relacji polsko-niemieckich.    

Opis archiwalny:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry