Mniejszość Niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1990/1991 roku

Podmiot realizujący: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Planowany okres realizacji: 2020-2022

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zuba

Zespół:
prof. Krzysztof Zuba
dr Marek Mazurkiewicz
dr Michał Niebylski
mgr Katarzyna Kownacka.

O projekcie:

Celem projektu jest przedstawienie roli mniejszości niemieckiej w procesach budowy demokracji w Polsce po 1989 r. Ujawnienie się na masową skalę mniejszości niemieckiej w Polsce (w tym przede wszystkim na Śląsku Opolskim) zbiegło się z pierwszym okresem transformacji (tranzycji). Harmonijne, zasadniczo pozbawione konfliktów, włączenie się mniejszości niemieckiej w proces budowy państwa demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz podstaw samorządności, daje podstawy do bardziej gruntownej analizy roli mniejszości w całokształcie zachodzących zmian.

 

Ujęty w tytule stosunek mniejszości niemieckiej wobec transformacji potraktowano szeroko, uwzględniając trzy dopełniające się aspekty: 
– stosunek mniejszości niemieckiej wobec zmian ustrojowych; 
– czynny udział mniejszości niemieckiej w procesach demokratyzacji i konsolidacji demokracji; 
– stosunek otoczenia społeczno-politycznego wobec mniejszości niemieckiej w okresie transformacji. 

W szczegółowym wymiarze projekt zakłada badania w zakresie dziesięciu wyodrębnionych kwestii tematycznych, co pozwoli uzyskane efekty ująć w formie spójnej, kompletnej syntezy:
1) Mniejszość narodowa jako komponent demokratycznego społeczeństwa;
2) Aktorzy państwowi i społeczni wobec powstania i rozwoju struktur MN;
3) MN wobec przemian politycznych w okresie tranzycji;
4) Rola MN w transformacji ekonomicznej regionu;
5) MN w wyborach do rad gmin;
6) MN a demokracja na szczeblu lokalnym.
7) MN w wyborach do parlamenty oraz aktywność reprezentacji parlamentarnej MN.
8) MN i jej rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
9) MN a proces integracji europejskiej;
10) MN i dyplomacja publiczna w kształtowaniu relacji polsko-niemieckich

Przewiń do góry