Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza w roku 2022

Najważniejsze informacje o zadaniu

Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej

– działalność badawcza w roku 2022

Zadanie Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza finansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 90.000 zł, stanowiącej całkowitą wartość zadania.
Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczona jest na działalność zmierzającą do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

Cel ten  realizowany jest poprzez inicjowanie i koordynację badań dotyczących tej mniejszości, jej historii i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie działań na rzecz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących Niemców żyjących w Polsce.

Geneza

W 2011 roku przedstawiciele rządów Polski i Niemiec oraz reprezentanci organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech podsumowali stan realizacji zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku. Obrady zakończyły się podpisaniem Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu, w którym wśród wielu innych postanowień znalazło się także zobowiązanie do „utworzenia (…) komórki, która działając na bazie naukowej podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego”.

Pierwszą instytucją, która podjęła się wcielenia tej idei w życie był Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Realizacja zadania zatytułowanego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej rozpoczęła się 1 marca 2015 roku. Wsparcie merytoryczne od początku zapewniała Rada Naukowa złożona z zajmujących się tą problematyką przedstawicieli świata nauki i liderów mniejszości niemieckiej.

Chociaż już w czerwcu 2016 roku pięć organizacji powołało związek stowarzyszeń o nazwie tożsamej z tytułem projektu, to droga do podjęcia samodzielnej działalności była jeszcze daleka. W tej sytuacji w kolejnych latach, aż do końca roku 2020, wcielanie w życie idei zgłoszonej przy Okrągłym Stole kontynuowane było w DWPN.

Od początku roku 2021 zadanie przejęło samodzielne już Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Dzięki wsparciu Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt mógł być realizowany także w roku 2022.

Debata w Słupsku

8 czerwca 2022 roku w Słupsku odbyła się debata zatytułowana Pomorze bez Pomorzan? Punktem wyjścia do dyskusji był film dokumentalny pt. Było sobie Pomorze autorstwa Michała Majerskiego. O pomorskim dziedzictwie, odpowiedzialności za jego zachowanie oraz roli nielicznej w tym regionie mniejszości niemieckiej rozmawiali autor filmu i naukowcy zajmujący się różnymi aspektami tej problematyki:

– prof. dr hab. Roman Drozd, historyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku,

– prof. dr hab. Daniel Kalinowski, filolog z Akademii Pomorskiej w Słupsku,

– dr Magdalena Sacha, kulturoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Debatę moderowała dr Magdalena Lemańczyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN
w Warszawie.

Wywiady ze świadkami czasu

Podobnie jak w latach wcześniejszych do obowiązków koordynatora projektu należało przeprowadzenie wywiadów ze świadkami czasu wywodzącymi się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Zasób relacji świadków czasu gromadzonych w Archiwum CBMN rozszerzony został o kolejnych piętnaście wywiadów przeprowadzonych w pięciu województwach, w dwunastu miejscowościach:

województwo dolnośląskie

Naratów

Wroniniec

województwo łódzkie

Łódź

Pabianice (2 wywiady)

województwo opolskie

Kórnica (2 wywiady)

Biała

Ładza

Zdzieszowice

województwo śląskie

Bytom-Miechowice

Zabrze

województwo zachodniopomorskie

Płoty

Świdwin (2 wywiady)

Wywiady poddane zostały transkrypcji i są dostępne dla badaczy.

Artykuły i opracowania naukowe

W projekcie przewidziano zamówienie sześciu artykułów lub opracowań o charakterze naukowym. W roku 2022 przygotowano cztery artykuły naukowe oraz dwa opracowania.

Dr Monika Czok: Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Funkcje kulturotwórcze w odniesieniu do własnej grupy oraz życia kulturalnego w regionie

Dr Irena Kurasz: Działalność organizacyjna Niemców na Dolnym Śląsku w latach 1956 – 1989

Dr Paweł Popieliński: Wpływ mniejszości niemieckiej na środowisko większościowe

Dr Tomasz Słupik: Mniejszość niemiecka w województwie katowickim i śląskim po 1989 roku

Natomiast dr Zbigniew Bereszyński przygotował dwa opracowania, w których analizował materiały źródłowe dotyczące kolejnych postaci ze środowiska mniejszości niemieckiej, zgromadzone w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Ze względu na wrażliwy charakter informacji, będą one udostępniane jedynie naukowcom prowadzącym badania w tych obszarach.

Słownik biograficzny

W roku 2022 kontynuowane były prace przy tworzeniu słownika biograficznego mniejszości niemieckiej w Polsce. W latach poprzednich powstały 72 biogramy działaczy z niemal wszystkich regionów, w których żyją dziś Niemcy. Zbiór ten poszerzony został w roku 2022 o kolejne 12 postaci, które opisał Krzysztof Ogiolda. Koordynator projektu przygotował materiały dla następnych 12 jednostek. Bohaterowie nowych opracowań to osoby aktywne w różnych dziedzinach – kulturze, polityce, oświacie. Wszystkie opracowania poddane zostały recenzji naukowej.

Publikacja

W ramach realizacji zadania Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej wydało kolejną publikację o charakterze źródłowym. W poprzednim roku w ramach tego samego zadania powstała pozycja pt.: „To przecież nasz kraj rodzinny”. W roku 2022 powstała kolejna część pt.:  „Walczymy o nasze prawa, a nie o mandaty”. Redaktorem drugiego tomu jest dr Sebastian Rosenbaum, który wybrał i przeanalizował wystąpienia przedstawicieli partii mniejszości niemieckiej w Sejmie Śląskim w latach 1930-1935. Jest ona dostępna (nieodpłatnie) w biurze Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Wszystkich zainteresowanych losami i polityczną aktywnością Niemców  w Polsce w okresie przedwojennym zachęcamy do lektury.

Kontakt

Projekt: Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza

realizowany przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Koordynator projektu: Ryszard Janiak /od stycznia 2022/
tel.: 532 153 005, e-mail: ryszard.janiak@fzentrum.pl

Przewiń do góry