publikacje

Piórem
i klawiaturą

Zależy nam nie tylko na prowadzeniu badań,
ale i na upowszechnianiu osiągniętych rezultatów. Dlatego już we wczesnej fazie swej działalności Centrum podjęło działalność wydawniczą.
W tym dziale prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące naszych publikacji, zainteresowanych ich pozyskaniem zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Z roku na rok systematycznie powiększa się dorobek publikacyjny Centrum. Kolejne pozycje ukazują się
w dwóch seriach wydawniczych: „Monografie i studia” oraz „Źródła i materiały”. Rozpoczęliśmy również wydawanie naszego Rocznika.

Ze wstępu dr. Zbigniewa Bereszyńskiego:

Mimo wielkiego bogactwa literatury tematu brakuje ciągle publikacji prezentującej w sposób kompleksowy ważne zagadnienie relacji pomiędzy komunistycznym aparatem bezpieczeństwa a ludnością niemiecką na Górnym Śląsku. Próbą częściowej przynajmniej odpowiedzi na wynikające stąd potrzeby badawcze jest przedkładane obecnie opracowanie. Publikacja ta nie aspiruje do wyczerpania tematu. Należałoby ją traktować raczej jako wstępny zarys problematyki, która powinna stać się przedmiotem dużo bardziej pogłębionych badań.

Ze wstępu dr. Michała Mathei:

Niniejsze opracowanie stanowi – obok monografii Zbigniewa Bereszyńskiego „Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1990” – kolejny krok w porządkowaniu i popularyzacji wiedzy na temat działań podejmowanych przez komunistyczne służby względem Niemców w zachodnich i północnych regionach powojennej Polski. Ich sytuacja w poszczególnych województwach znacznie się różniła – zarówno ze względu na historię sprzed 1939 roku, jak i przede wszystkim oficjalny status w latach powojennych. Wspólna była jednak nieufność ze strony władz, ale też wrogość ze strony znacznej części społeczeństwa.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Grzegorza Straucholda:

Autor nie tylko daje dowody na znakomite opanowanie aktualnej (w danym momencie) literatury, ma świetną orientację w zawiłościach górnośląskiej historii, ale – mym zdaniem ‒ nade wszystko prowadzi znakomite rozważania, osadza, wnioskuje. Nie mam wątpliwości, że i wówczas, a i dzisiaj, niektóre jego poglądy mogą być dla wielu odbiorców kontrowersyjne. Ale wszak rzeczywisty dyskurs historyczny, prawdziwie akademicki, na tym właśnie polega, że nie musimy się „bratać” w jedności poglądów.

*Nakład wyczerpany

Z recenzji dr. hab. Adama Dziuby:

Zasadniczą cześć tomu tworzą 74 dokumenty różnej wagi – od ogólnych, autorstwa władz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, po bardzo szczegółowe, wytworzone przez instancje miejskie PZPR. Tworzą one spójny obraz regionalnej polityki partii rządzącej wobec problemu masowej emigracji do RFN. Ukazują one w syntetyczny sposób zarówno skalę emigracji, jak i główne kierunki polityki wojewódzkiej instancji PZPR wobec emigracji, wreszcie realizację wytycznych władz wojewódzkich PZPR przez instancje miejskie tej partii.

Przewiń do góry